HYUNDAI

 

HYUNDAI
№ п/п Каталожный № Наименование
Hyundai Robex R140
        1.             61N4-31210 Коронка ковша экскаватора Hyundai R140
        2.             66N4-30350 Палец коронки экскаватора Hyundai R140
        3.             66N4-11150 Кольцо коронки экскаватора Hyundai  R140
        4.             61N4-31200-32 Адаптер ковша экскаватора Hyundai R140
Hyundai  Robex  R170-R210
        5.             61N6-31310 Коронка ковша экскаватора Hyundai R170—R210
        6.             E161-3027 Коронка ковша экскаватора Hyundai R170—R210
        7.             E161-3035 Палец коронки экскаватора Hyundai R170—R210
        8.             61E5-11150 Кольцо коронки экскаватора Hyundai  R170-R210
        9.             61N6-31320-35 Адаптер ковша экскаватора Hyundai  R170-R210
      10.           61E3-3033 Бокорез ковша экскаватора Hyundai  R170-R210
      11.           61E3-3034 Бокорез ковша экскаватора Hyundai  R170-R210
Hyundai Robex R250 R290 R320
      12.           61N8-31310 Коронка ковша экскаватора Hyundai R250 R290R320
      13.           E262-3046 Коронка ковша экскаватора Hyundai  R250 R290R320
      14.           E262-5004 Палец коронки экскаватора Hyundai R250 R290R320
      15.           61EH-11150 Кольцо коронки экскаватора Hyundai R250 R290R320
      16.           61N8-31320-40 Адаптер ковша экскаватора Hyunday R250 R290R320
      17.           63E1-3533 Бокорез ковша экскаватора Hyundai R250 R290R320
      18.           63E1-3534 Бокорез ковша экскаватора Hyundai R250 R290R320
Hyundai Robex R360-R370
      19.           61NA-31310 Коронка ковша экскаватора Hyundai R360-R370
      20.           61E7-0101 Коронка ковша экскаватора Hyundai R360-R370
      21.           61E7-0105 Палец коронки экскаватора Hyundai R360-R370
      22.           61EH-11150 Кольцо коронки экскаватора Hyundai R360-R370
Hyundai Robex R400-R500
      23.           61NB-31310 Коронка ковша экскаватора Hyundai R400-R500
      24.           61E7-0105 Палец коронки экскаватора Hyundai R400-R500
      25.           61EH-11150 Кольцо коронки экскаватора Hyundai R400-R500
      26.           61NB-31320 Адаптер ковша экскаватора Hyundai R400-R500
      27.           61E7-0102 Бокорез ковша экскаватора Hyundai R400-R500
      28.           61E7-0103 Бокорез ковша экскаватора Hyundai R400-R500